Seminarium Franciszkanów

swfranciszek

Klasztor we Wrocławiu-Karlowicach jest miejscem, gdzie miesci się Wyższe Seminarium Duchowne, w ktorym klerycy dążący do Sakramentu Kapłaństwa zdobywają wiedzę filozoficzno-teologiczną.

Naszymi wykładowcami są pofesorowie naszego Zakonu, jak również profesorowie zaproszeni. Na co dzień klerycy uczestniczą w wykładach i modlitwach oraz pracach wspólnotowych. Pomagają również w organizowaniu Franciszkańskich Dni Skupienia, rekolekcji, spotkań i pielgrzymek.

Każdy kto wstępuje do Zakonu przechodzi formację początkową trwajacą 8 lat i składającą się z trzech etapów: postulatu, nowicjatu oraz klerykatu lub junioratu.

Pierwszym etapem formacji początkowej jest postulat, który znajduje się w Kłodzku. Jak powiedział jeden z ojców: „Postulat to zakonny żłobek”, ponieważ tam stawia się pierwsze kroki w życiu zakonnym.
Postulat trwa rok. W jego trakcie nosi się jeszcze odzież świecką. Głównym zadaniem jest przyglądanie się i uczenie się życia zakonnego, jak również poznawanie pięknych tradycji Zakonu. Czas postulatu ma służyć poznaniu samego siebie, oczyszczeniu motywów powołania oraz przekonania się o słuszności decyzji o naśladowaniu Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka.

Kolejnym etapem formacji jest nowicjat, który możemy określić mianem „przedszkola zakonnego”. Jest to czas bliższego przylgnięcia do Boga i lepszego poznaniu życia franciszkańskiego we wspólnocie. Na początku nowicjatu ma miejsce obrzęd otrzymania habitu oraz przyjęcie imienia zakonnego. Nowicjat również trwa rok. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok czasu.

Ostatnim etapem formacji poczatkowej jest juniorat lub seminarium.

Do junioratu idą ci, którzy pragną spełniać się w zakonie jako bracia zakonni. Natomiast bracia dążący do przyjęcia święceń kapłańskich udają się na sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Dwa najważniejsze lata studiów to piąty i szósty rok, ponieważ na piątym roku składa się śluby wieczne i przyjmuje święcenia diakonatu.
Z kolei na szostym roku po odpowiednim przygotowaniu oraz zdaniu wszystkich egzaminów przyjmuje się z rąk biskupa święcenia kapłańskie.

WSD ANTONIANUM

ul. Kasprowicza 26
51-161 Wrocław 8
Więcej na www.franciszkanie.com