"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony."
(Mk 16,15-16)

Uroczysty Chrzest w naszym kościele odprawiamy w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.30. Msza św. sprawowana jest w intencji dzieci, które otrzymują chrzest – ich rodziców i rodziców chrzestnych.

Dokumenty potrzebne do Chrztu

Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii wymagane dokumenty.

Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o ich bierzmowaniu.

Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:

 1.  Gromnica,
 2. Biała szata.

Przygotowanie
dla Rodziców
i Chrzestnych

Odbywa się w Domu Katechetycznym
w czwartek (poprzedzający niedzielę chrztu)
o godz. 19.15.

Zanim wybierzesz rodziców chrzestnych...

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 1.  Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • Niewierzący czy osoby innej wiary,
 • Osoby niepraktykujące,
 • Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • Prowadzący gorszący tryb życia.