Chrzest Św.

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Uroczysty Chrzest
 w naszym kościele odprawiamy się w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.30. Msza św. sprawowana jest w intencji dzieci, które otrzymują chrzest – ich rodziców i rodziców chrzestnych.
Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:
1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o ich bierzmowaniu.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

1. Niewierzący czy osoby innej wiary,
2. Osoby niepraktykujące,
3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
5. Prowadzący gorszący tryb życia.
Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w Domu Katechetycznym w czwartek (poprzedzający niedzielę chrztu) o godz. 19.15.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

1. Gromnica,
 2. Biała szata.

Celebracja chrztu