Katechumenat

Katechumenat

duszek1Ponieważ chrzest święty udzielany jest dzieciom, stąd przygotowanie do bierzmowania, daje tę wielką szansę, aby młody chrześcijanin mógł przebyć konieczną drogę wdrożenia w życie dojrzałych chrześcijan.

Przygotowanie do bierzmowania ma na celu doprowadzenie ochrzczonego do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.

Katecheza przed bierzmowaniem powinna także obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej, dlatego przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii trwa 2 lata. Rozpoczyna się w III klasie gimnazjum, a kończy po I kl. szkoły średniej. W czasie trwanie katechumenatu odbywają się spotkania formacyjne, biblijne, modlitewne i liturgiczne mające na celu pogłębienie wiary i doświadczenie Boga.

Do bierzmowania zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy gorliwie i systematycznie biorą udział w wyznaczonych spotkaniach i spełniają obowiązki katechumenów, do których m.in. należy:
– prowadzenie swojego indeksu obecności i troszczenie się o podpis po spotkaniu;
– branie udziału w spotkaniach formacyjnych;
uczestniczenie we mszy św. niedzielnej oraz w mszy św. w piątek o godz. 19.15 (w kaplica);
– branie czynnego udziału w życiu parafii;
– wykazywanie cech dojrzałego chrześcijanina.

Katechumenat prowadzą:

Rok I – p. Paweł Kaczmarek, katecheta.
Rok II – o. January, wikariusz parafialny.